ร่วมงานกับเรา

สร้างสรรค์ เรียนรู้และเติบโตไปกับเรา

ที่ล็อกซบิท พนักงาน คือทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการขับเคลื่อน ธุรกิจของบริษัทให้เติบโต อย่างมั่นคง

Loxbit Life

ชีวิตการทำงานที่ล็อกซบิท

วัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันบรรยากาศการทำงานเป็นทีม สนับสนุนการแบ่งปันความคิดเห็นอย่างเปิดเผยควบคู่ไปกับความท้าทายในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดและลงมือทำจริง อันทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานเติบโต และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

มีการสร้าง Work-Life Balance โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในทางที่สมดุลได้โดยส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

สวัสดิการ

สวัสดิการมากมาย
แด่พนักงานล็อกซบิท

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ประกันชีวิต

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

รางวัลตอบแทนตามอายุงาน

วันลาพักร้อนประจำปี 

สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ (ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน)

กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพื่อสังคมตลอดทั้งปี

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร Loxbit GROWTH

เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ล็อกซบิท จึงขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ผ่านค่านิยม Loxbit GROWTH โดยสื่อสารผ่านกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มุ่งสู่การเป็น “พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่หนึ่งในใจลูกค้า ที่เพียบพร้อมด้วยโซลูชันที่ครบครันแบบ 360 องศา”

เราขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และมุ่งเน้นการทำงานแบบ Cross Functional Collaboration เพื่อส่งเสริมความร่วมมือข้ามสายงาน และพร้อมปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถก้าวทันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

G

Gritty Innovation

กล้าหาญมุ่งมั่น

R

Resilient Optimism

มีทัศนคติเชิงบวก

O

Open Collaboration

รับความคิดที่หลากหลาย

W

Work-Life Integration

มีสมดุลย์ในการทำงาน

T

Team Empowerment

สนับสนุนซึ่งกันและกัน

H

Hustle Mentality

มุ่งมั่นสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

เป้าหมายของเรา

การพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าทางอาชีพ

เพิ่มพูนความรู้

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแบบ Up-skill และ Re-skill ของพนักงานทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ที่จะเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างทักษะ

มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อช่วยพนักงานวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน ของ ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนา อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

เปิดกว้างให้พนักงานเข้าอบรม ดูงาน สอบ Certificate ที่สำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริม การทำงานและการเติบโตด้านอาชีพของพนักงาน

สร้าง Career Path

มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งสายผู้เชียวชาญ และ สายบริหาร หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานทั้งหมด