เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจสำหรับองค์กรและบุคลากร

เพื่อให้บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน) ภายใต้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวสู่การเป็น “พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่หนึ่งในใจลูกค้า ที่เพียบพร้อมด้วยโซลูชันที่ครบครันแบบ 360 องศา”

ด้วยประสบการณ์กว่า
31
ปี
ที่ได้ร่วมสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี

“ล็อกซบิท”  เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทคอมพิวเตอร์ ของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 โดยใช้ชื่อ “บริษัท ซีสเท็ม ออกะไนเซชั่น จำกัด”

ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536  ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิสซิเนส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด” จากนั้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น “บริษัท ล็อกซบิท จำกัด” โดยมีบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

โดยจดทะเบียนชำระแล้วทั้งจำนวน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และแก้ไขชื่อจาก บริษัท ล็อกซบิท จำกัด เป็น “ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน) ”

3 กลยุทธ์การดำเนินการของเพื่อบรรลุพันธกิจของล็อกซบิท

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการ
การเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรม Digital Transformation
การเพิ่มศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องทักษะยุคอนาคตและเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมา

จำนวนพนักงาน

600+

คน

พาร์ทเนอร์ธุรกิจ

12

บริษัท

รายได้ปี 2565

3 พันล้าน

บาท

ผู้นำของเรา
“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับหนึ่งของผู้พัฒนาระบบ ICT แห่งประเทศไทย”

คุณสีหนาท ลํ่าซํา, President

คณะผู้บริหาร

คุณสีหนาท ล่ำซำ

President

คุณอาลี อัลจูนีด

Head of Finance & Accounting

คุณยุวลักษณ์ แซ่งุ่ย

Head of Sales & Marketing

คุณวุธ สุพรรณโน

Head of Payment Service Solution

คุณนรภัทร เผ่านิ่มมงคล

Head of Corporate Strategy

คุณจีรศักดิ์ พลเทพ

Head of Digital Innovation Solution

คุณณฤดี อยู่สวัสดิ์

Head of People

เริ่มต้นพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ให้เราร่วมกันผลักดันธุรกิจของคุณสู่โลกดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการปรับเปลี่ยนอย่างราบรื่น